ORKAMOTEK

orman7MUAH20Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’ de “Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” yayımlandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğ vesilesi ile Türkiye’de orman, kağıt ve mobilya sanayine ilişkin çeşitli Bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen idari çalışmaları ve düzenlemeleri gözden geçirmek istedik.

Bu tebliğ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmıştır. Bunun öncesinde 6 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan aynı isimli tebliğ bulunmaktadır. Buna göre özetle;

Tebliğin amacı; “orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemek” şeklinde tespit edilmiştir.

Tebliğ; orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Bu tebliğ  3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine ve  29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 635 sayılı KHK nin 7. Maddesi “Sanayi Genel Müdürlüğünün” görevlerini ve yetkilerini belirlemektedir. 4703 sayılı Kanunun amacı ise “ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları”  belirlemektir.

Bu tebliğ ile ORKAMOTEK’ in görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuat dahilinde; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin mevcut durumunu tespit etmek,

b) AB müktesebatına uyum sürecinde orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,

c) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak,

ç) Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,

d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,

e) Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

f) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

 

ORKAMOTEK’ in üyeleri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 • Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 • Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen bir üye,
 • Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca seçilecek Üniversitelerin Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi ile ilgili Mühendislik Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen bir üye,
 • Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,
 • TOBB Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,
 • TOBB Mobilya Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,
 • TOBB Orman Ürünleri Meclisini temsilen bir üye,
 • Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayici derneklerini temsilen-müştereken görevlendirecekleri üç üye,
 • TMMOB’ni temsilen bir üye.
 • Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye,
 • Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonunu mosfed.com  temsilen bir üye,
 • Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğini- http://www.aimsad.org/- temsilen bir üye,  olmak üzere toplam 21 üyeli bir komite oluşturulmuştur.

Bu tebliğ ile orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayinin değerlendirilmesi, raporlanması, zorlukların giderilmesi konusunda yeni bir düzenleme getirilmektedir.

GÖNDER tarafından konuyla ilgili olarak daha önceden hazırlanan yazılara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür:

 

Ayhan Çağatay- Orman ve Su İşleri Uzmanı

İsmail Belen- Orman ve Su İşleri Uzmanı

3 Responses to ORKAMOTEK

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]