Onbirinci Kalkınma Planı Çalışmaları ve Ormancılık

 

Ülkemiz prensip olarak uzun yıllara ve gelecek perspektifine dayanan “Kalkınma Planları” ile çalışıyor. Bu husus Anayasa’da yer almış bir konu. Anayasa’ nın 166. Maddesi aşağıdaki gibi:

MADDE 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.  Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/23 md.) Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.

Bunun devamında 3067 Sayılı “KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN” çıkarılmış olup halen yürürlüktedir.

Ülkemiz şu anda 2014-2018 yıllarını kapsayan “Onuncu Kalkınma Planı” dönemindedir. 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan “Onbirinci Kalkınma Planı” dönemine ilişkin hazırlıklar başlamıştır. Kalkınma Planları öncesinde yürütülen hazırlıklardan birisi de “özel ihtisas komisyonları” dır.

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” ile 2019-2023 Dönemini kapsayacak olan “Onbirinci Kalkınma Planı” hazırlıkları resmi olarak başlamıştır.

Bu çerçevede birinci derecede öncelikli konular için “Özel İhtisas Komisyonları-43 adet”, diğerleri için “Çalışma Grupları-32 adet” oluşturulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları (OİK) ve Çalışma Gruplarının (ÇG) bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  • 10-Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim OİK
  • 11-Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı OİK
  • 38-Su Yönetimi OİK
  • 43-Kırsal Kalkınma OİK
  • 15- Ormancılık ve Orman Ürünleri ÇG
  • 32- Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ÇG

 

Ormancılığın kalkınma ve istihdamdaki önemine binaen daha önceki hazırlıklar esnasında “Ormancılık Özel İhtisas Komisyonları” kurulmakta iken, ilk defa “Komisyon” kurulmamış, bunun yerine “Ormancılık ve Orman Ürünleri” çalışma grubu oluşturulmuştur.

Konunun ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutu yanında, Hükümetimizin önemine binaen bir Bakanlık olarak teşkilatlandırdığı ve mevcut 65. Hükümet Programı dahil bir çok belgede yer verdiği ormancılık konusunda, daha önceden olduğu gibi “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu” kurulması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde “listede değişiklik yapmaya, yeni komisyon ve çalışma grupları kurmaya” Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

3 Responses to Onbirinci Kalkınma Planı Çalışmaları ve Ormancılık

  1. Pingback: GÖNDER Onbirinci Kalkınma Planına katkı veriyor | Gönder

  2. Pingback: Mobil Devlet Küresel Zirvesi düzenlenecek | Gönder

  3. Pingback: Yazılım Sanayi ve Yerlileştirme | Gönder

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]