Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi

Ordu’ nun Fatsa ilçesinin hemen doğusunda Karadeniz’ e ulaşan “Bolaman Nehri”  veya “Bolaman Çayı” Havzası demografik yapısı dahil tüm unsurları ile bir bütünlük göstermekte olup, “Bolaman Havzası” olarak adlandırılması mümkündür.

 

Bolaman nehri  Ordu ili sınırları içinde doğmakta ve yine Ordu’ da denize dökülmektedir. Denize döküldüğü yerden, doğduğu yerlere doğru çıkıldığında; Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçeleri bu havzada yer almaktadır. Bu özelliği ile burası “Entegre Havza Yönetimi” Projeleri ve yönetimi için son derece elverişli bir ortama sahiptir.

Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, bir çok kamu kurumunun “entegre havza yönetimi” projeleri bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmı Dünya Bankası kredisi ile, bir kısmı JICA ve GIZ gibi uluslararası kalkınma ajanslarının kredi desteği ile hayata geçirilmiştir. Bu haliyle konu Avrupa Birliği projeleri için de son derece elverişlidir.

Mülga Orman Bakanlığınca yürütülen projelerden bazıları şunlardır.

 • Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi– Projenin toplam bütçesi 110 Milyon US $ olup, 77 Milyon US $’ı Dünya Bankasından
  sağlanan dış kredidir
 • Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi
 • Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi- http://www.coruhhavzasi.com/

Diğer taraftan “Bolaman Havzası” için  havza bazında farkındalık ve iş yapma arzusu da gelişmiş durumdadır.  Bunlardan bir örnek olarak, “Bolaman Havzası Belediyeler Birliği” 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5355    Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu “mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını” düzenlemektir.

Buna göre;

a) Mahallî idare: İl özel idaresi, belediye ve köyü,
b) Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini,
c) Birlik: Mahallî idare birliğini,
İfade etmektedir.

Birlik aynı ildeki mahalli idareler tarafından kurulabileceği gibi komşu illerden mahalli idareler tarafından da kurulabilir. Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.

Kanunun Ek Madde 1′ e göre “Turizm altyapı hizmet birlikleri” de kurulabilmektedir.

Ordu’ nun Bolaman Havzasında yer alana Belediyeler tarafından kurulan “Bolaman Havzası Belediyeler Birliği- Bol.Ber.Bir” 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.

BAKANLAR KURULU KARARI:  Karar Sayısı : 2011/2085Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 4/7/2011 tarihli ve 17746 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                    
             

Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvel aşağıdaki gibidir.

 

Resmi Gazete’de yayımlanarak tüzel kişilik kazanması öncesinde ve sonrasında bir çok toplantı yapılmıştır. Bu toplantılara Aybastı, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Kabataş’tan ilçe ve belde belediye başkanları katılmıştır.

 

İlave Linkler:

 1. ORDU İLİNİN DOĞAL KAYNAKLARA DAYALI TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi61_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/bahtiyarkaradeniz_cemile.pdf
 2. Ordu İçin Neler Yapabilirim? İsmail Belen, http://www.gonder.org.tr/?s=Ordu 
 3. http://www.gonder.org.tr/wp-content/uploads/2015/01/Bolaman-Belediyeler-Birligi-%C3%87ama%C5%9F-Belediyesi-Haberi-26-Nisan-2010.pdf
 4. Ordu ili Tabiat Turizmi Master Planı- http://ordu.ormansu.gov.tr/Ordu/Files/Doga_Tur_Pln/ORDU%20TAB%C4%B0AT%20TUR%C4%B0ZM%C4%B0%20MASTER%20PLANI-T%C5%9E-2017.pdf
 5. HİKMET YURDU Bolaman Çayı Havzasının Doğal Afet Kaynakları-Bolaman Çayının Doğal Afet Kaynakları
 6.  http://www.benimlegez.com/aybasti-canik-daglarinda-sakli-bir-cennet/

 

Bir taraftan Ordu’ nun Büyükşehir olması, diğer taraftan süreci başlatan Belediye Başkanlarının değişmesi ile Birlik aktif şekilde çalışamamıştır. Ancak yeniden aktif hale getirilmesi son derece isabetli olacaktır.

Bu bilgiler ışığında,  “Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi” hazırlıklarına başlanılması isabetli olacaktır.

 

İlk aşamada bir yazım ekibi oluşturulmalı, Dünya Bankası, JICA, GIZ, Küresel Çevre Ajansı, Kalkınma Ajansı veya diğer herhangi bir proje ajansından sağlanması muhtemel kaynakla proje metni yazılmalıdır.

Projenin yazımı ve onaylanmasını müteakiben, veya bununla eş zamanlı olarak proje finansmanı da araştırılabilir.

Bölgede ana yatırımcı kurum olan Ordu Büyükşehir Belediyesinin, Ordu Valiliğinin ve başta;

 • Tarım ve Orman Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların yıllık yatırım programlarını bu projeye göre şekillendirmeleri ve başlangıçtan itibaren projenin ortağı olmaları hem ilave kaynak bulmayı, hem de uygulamayı son derece kolaylaştıracaktır.

Bölge ile ilgili haber linki:

 

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]