Bolaman Havzası Projesi sunumu-10 Mayıs 2019

Kısaca Bolaman Havzası diye ifade ettiğimiz bölge Ordu’ nun yaklaşık üçte birini kapsayan önemli bir havza. Benim açımdan farklı şekilde önemli. Doğduğum, büyüdüğüm mekan.

Herkes gibi ben de memleketimi seviyor ve elimden gelen katkıyı vermeye gayret gösteriyorum.  http://www.gonder.org.tr/?s=Ordu

Bölge için parça parça yapılan çalışmalar elbette çok önemli ama topyekun ele alacak “entegre projelere” ihtiyaç var. Bunun için de İlin yöneticilerinin sahiplenmesi oldukça önemli.

Bu konuda Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız’a teşekkürle yola başlamam lazım. Aslen Kabataş İlçesi Hoşkadem Mahallesinden olan tıp hekimi Milletvekilimiz TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Konuyu Sayın Vekilimize açtığımda büyük bir ilgi ile dinledi ve sahiplendi.  Danışmanı Mustafa Akyel kardeşimi zikretmeden geçemem tabi ki.

Bu kapsamda 11 Mart 2019 günü Ordu Valimiz Seddar Yavuz http://ordu.gov.tr/vali-seddar-yavuz Beyi ziyaret ettik. Konuyu aktardık. Samimiyetle destek olacağını ifade etti. Ama mahalli seçim öncesi idi. Bu aşamada pek bir mesafe alamadık haliyle.

31 Mart 2019 Mahalli seçimlerinden sonra tekrar yola çıktık.

Sunum hazırlamak zor iş. İyi bir araştırma ve destek gerekiyor.

7 Mayıs 2019 Çarşamba günü TBMM’de bir sunum yaptık. Bunun öncesinde eşim Av. Züleyha Belen, Hande Bilir, Özlem İritaş, Mustafa Akyel ve Adnan Yılmaztürk’den destek aldım.

TBMM’deki sunuma Milletvekilimiz Şenel Bey, bendeniz, Özlem İritaş, Adnan Yılmaztürk, Mustafa Akyel katıldı. O sırada tesadüfen Mecliste bulunan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz de toplantıya iştirak etti.

Bu hazırlıklardan sonra 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15:00-16:30 arasında Ordu Valiliğinde kapsamlı bir sunum yaptım. Bu toplantı ile ilgili hazırlıkları Şenel Beyin danışmanı Yavuz Atik takip etti.  https://www.facebook.com/yavuz.atik

Sunum öncesi abim Cafer Belen, kardeşim Osman Belen, yeğenlerim Rabia ve Rukiye Belen, Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Çetin’ in görüşlerini aldım.

Toplantı için ikinci aşamada Valilik Özel Kalem Müdürü http://ordu.gov.tr/ozel-kalem-mudurlugu Eray Düzen beyle çalıştık. Salonun hazırlığını vs. takip ettik. Protokol Şube Müdürü Emine Çaylak Hanım da destek oldu.

Sunuma Valimiz Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Mv. Şenel Yediyıldız ile birlikte Vali Yardımcılarımız ve il Müdürlerimiz de katıldı.

Ordu heyeti ile yeni tanıştığım için aklımda kalanları buraya yazabildim. Hatırladığım kadarıyla;

 

Sunumdan sonra Vali Yardımcıları Adem Öztürk ve Ahmet Arık ile biraz daha çalışıp konuyu detaylıca müzakere ettik. Koordinatör olarak Adem Bey görevlendirildi.

Yola çıkış için ilk yazının Ordu Büyükşehir Belediyesinden gelmesinin daha uygun olacağını değerlendirdik. 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü aşağıdaki ilk yazıyı kaleme alarak Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı https://www.ordu.bel.tr/InsanKaynaklari Güngör Aktaş’a teslim ettim.

13 Mayıs 2019 itibari ile henüz yazı resmiyete bürünmedi ama yoldadır zannediyorum. Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun kardeşim arayarak konuyu takip ettiğini söyledi.

Hadi hayırlısı!

 

Konu: Bolaman Havzası Projesi

Tarih ve Sayı:

ORDU VALİLİĞİNE

Ordu ili sınırları içinde doğup, yeni Ordu ili sınırlarında, Fatsa ilçesinin hemen doğusunda Karadeniz’e dökülen Bolaman Nehri havzası tüm unsurları ile bir bütünlük gösteren bağımsız bir havzadır.  İlin önemli bir bölümünü oluşturan Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş ilçeleri bu havzada yer almaktadır.

Bir bütün olarak ele alındığında havzada; derelerde ciddi boyutta kirlilik, evsel atık ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, potansiyelin tam olarak kullanılamaması ve koordinasyon eksikliği, tabiat turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi önemli problemler görülmektedir.

Bu problemlerin çözümünde kurumlararası iş birliğine ve entegre projelere ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.  Diğer taraftan havzanın ve problemlerin büyüklüğü dikkate alındığında burası için ulusal ve uluslararası kaynaklarla desteklenen “entegre havza yönetimi-entegre kırsal kalkınma projeleri” nin hazırlanması ve uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tamamen Ordu ili hudutları içinde yer alan Bolaman Havzası «entegre havza yönetimi-entegre kırsal kalkınma projeleri” için son derece elverişli durumdadır.

Bu havza 4 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile belirlenen 26 Ulusal Havzadan bir olan “Doğu Karadeniz Havzası” içinde yer almaktadır. Tamamen Ordu ili sınırları içinde yer alması nedeniyle bağımsız bir yapı göstermekte ve hedeflenen projeler için elverişli bir ortam oluşturmaktadır.

Dünya Bankasının desteği ile hazırlanmış olan “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi” nin amacı, ülkemiz su havzalarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, havzalardaki doğal kaynak ve çevresel bozunum sürecini durdurmak ve düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. 5216 Sayılı Kanun’un 7/i maddesine göre Büyükşehir Belediyeleri “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak…” ile yükümlüdür.  Orman Kanunu’nun 58. Maddesi «Tarım ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde» hazırlanacak entegre projeleri teşvik etmektedir.

Belirtilen teknik hususların yanında Bolaman Havzası yönetimsel olarak da böyle bir proje için uygun görülmektedir. Bölge tamamen Ordu Büyükşehir Belediyesi hudutları ve sorumluluğunda kalmakta olup Belediyemizce buraya büyük önem verilmektedir. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü idare merkezi Fatsa’ ya taşınmıştır. 9 Mayıs 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur. Diğer taraftan havzada yer alan Belediyelerce kurulan Bolaman Havzası Belediyeler Birliği 23 Ağustos 2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Bu çerçevede Bolaman Havzası için bir proje hazırlanması Belediyemizce faydalı, uygun hatta zaruri mütalaa edilmektedir. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığınca 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve  İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ” mucibince Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının başkanlığında Havza Yönetimi Merkez Kurulu ve İl Valisinin başkanlığında ise “İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Burasının bir havza olması ve projelerin havza ve su temelli olarak hazırlanacak olması nedeniyle İl adına koordinasyonun Valilikçe sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Malumlarınız olduğu üzere 10 Mayıs 2019 tarihinde Valilik ev sahipliğinde, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Milletvekili-TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler’ in ve diğer yetkililerin katılımı ile yapılan toplantıda konu müzakere edilmiş, konu uzmanı tarafından yapılan sunum beraberce gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede;

 1. Böyle bir projenin Ordu’ nun ihtiyacı olduğu ve Bakanlıklar adına Ordu Valiliği, yerel yönetim adına ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koordinasyonunda uygulamaya geçirilebileceği,
 2. Bu kapsamda bir projenin Ordu’ nun yerel kaynakları ile hazırlanmasının ve uygulanmasının mümkün olmadığı, bunun için ulusal ve uluslararası desteğe ihtiyaç bulunduğu,
 3. Konunun başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok Bakanlığın ilgi ve yetki alanına girmekle birlikte büyük oranda Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetki sahasında kaldığı,
 4. Bu itibarla Ordu Valiliği kanalıyla konunun Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmesinin gerektiği, ancak 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde ilk girişimin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yapılmasının uygun olacağı,
 5. Proje fikri ve teklifinin Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, yine Bakanlık desteği ile sağlanacak bir fonla “Proje Metninin” yazılması gerektiği,
 6. Bu projenin temel alındığı ana belgelerden birisi olan “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) nin Dünya Bankası tarafından hazırlanmış olması dikkate alınarak, “Bolaman Havzası Projesi” nin de yine Dünya Bankası kaynakları ve sistemi ile yazılabileceği,
 7. Bu mümkün olmazsa, ülke odak noktalığı görevi Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülen “Küresel Çevre Fonu-GEF” veya ormancılık ve tarım alanlarında iş birliği anlaşması bulunan BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) desteği veya uygun görülen başka bir kaynak ile bu projenin “uluslararası standartlara” uygun olarak yazılabileceği,
 8. Proje finansmanı için esas olarak tamamen hibe kaynak bulunmasının esas alınması gerektiği, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yıllık yatırım programlarını proje ile uyumlu hale getirerek “eş finansman” sağlayabilecekleri hususlarında mutabık kalınmıştır.

10 Mayıs 2019 tarihinde yapılan sunumun bir nüshası ekte takdim edilmiştir.

Konunun değerlendirilerek, Tarım ve Orman Bakanlığına ulaştırılması ve safahatından Belediyemize bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ek-1: 10 Mayıs 2019 Tarihli Sunu

Bolaman Havzası Projesi Sunumu-11 Mayıs Sunulan Metin

10 Mayıs’taki sunum öncesi, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü abim Cafer Belen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Çetin ile beraber köye gittik. İftarı annemlerde yaptık.

Sonraki gün Ordu’  da rahmetli kayın pederim Yahya Saraçoğlu’ nun kabrini ziyaret ettim.

Hey gidi dünya! Hayat sürüyor kalanlara.

24 Mayıs 2019 itibariyle durum şöyle:

 • Ordu Büyükşehir Belediyesinin 17.05.2019 tarih ve E.11274 sayılı yazısı ile konu Ordu Valiliğine iletilmiştir.

17 Mayıs tarihli Ordu Belediyesi Yazısı-Resmi mzalı

 • Valilik 21.05.2019 tarih ve 7591 sayılı yazı ile Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne, ayrıca OGM, DSİ ve TKDK’ye yazmıştır.

21 Mayıs 2019 Tarihli BOLAMAN Valilik Yazısı

 • Bu süreç devam ederken 15 Mayıs 2019 tarihinde Bolaman Havzasında yer alan Aybastı’da büyük bir heyelan meydana gelmiş ve birçok bina, konut ve bir cami yıkılmıştır.
 • Olayı takiben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa ve uzun vadeli her türlü tedbirin alınması talimatını vermiştir.

Güncel olarak Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce «Nemli İklime Sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi» adında bir GEF Projesi başlatılacağı bilinmektedir.

 • Projenin bütçesi 6.500.000 $ hesaplanmış olup, bunun 1.500.000 $’ ı GEF hibesidir.
 • Projenin uygulama ajansı «Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)» PaydaşlarıTarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR), Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) olarak belirlenmiştir.
 • Amacı:    Türkiye’de çok nemli iklime sahip bölgelerde entegre doğal kaynak   yönetiminin hayata geçirilmesi için kurumsal ve teknik altyapının   oluşturulması, geleneksel ve yeni Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY)   yaklaşımlarının Doğu Karadeniz Bölgesinde denenmesi.

  Bileşenleri:  – Nemli iklime sahip peyzajlarda entegre doğal kaynak yönetimi planlaması;

 •   – Nemli iklim özelliklerine uygun SAY uygulamaları;

      – Bilgi ve deneyim paylaşımı, yaygınlaştırma ve etkin yönetim;

 • Proje kapsamında Çay ve fındık üretimi yapılan iki pilot havza seçilecektir.
 • Bu iki pilot havzadan birisi Aybastı-Kabatas havzası diğer bir ifade ile Aybastı Orman İşletme Şefliği hudutları olabilir. Bu mikro havza doğal sınırları itibari ile bir bütünlük göstermektedir.
 • Bunun için mümkün olan en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşülmesi faydalı olacaktır.

24 Mayıs 2019 tarihli güncel sunum:

24 Mayıs 2019-Bolaman Havzası Projesi Sunumu

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]