Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ziyaretimiz-12 Haziran 2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 16. Maddesine göre kurulmuş olan Orman Mühendisleri Odası (OMO)  Anayasa’nın 135. Maddesine göre “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu”  ve “kamu tüzel kişiliği” vasfına haizdir. “OMO Ana Yönetmeliği” nin 6/f maddesi “…yurtiçi ve yurtdışı meslek kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak…”  hükmünü içermektedir.

Orman Mühendisleri Odası ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alarak uluslararası arenada aktif şekilde çalışmaktadır.

Bu çerçevede 12 Haziran 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) nun ortak Ormancılık ve Kereste Komitesi ziyaret edilmiştir.

Bu ziyarete Orman Mühendisleri Odası adına aşağıdaki kişiler katılım sağlamıştır.

Sıra No Adı-Soyadı OMO’daki Görevi
1 Hasan Türkyılmaz Genel Başkan
2 İsmail Belen OMO Danışmanı
3 İsmail Boz OMO Bursa Şube Başkanı
4 Akın Çevik Üye

FAO7UNECE tarafından ise http://www.unece.org/forests/secretariat.html listesinde yer alan ekip bir kaç eksik ile hazır bulunmuştur.

Bunlar;

 1. Paola Deda- 
 2. Ekrem Yazici
 3. Roman Michalak
 4. Roksolana Shelest
 5. Theresa Loeffler
 6. Florian Steierer
 7. Alex McCusker
 8. Matthew Fonseca
 9. Anup Mıshra
 10. Leonie Meier
 11. Alicja Kacprzak

UNECE Hakkında Bilgi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU-The Unıted Natıons Economıc Commıssıon For Europe -(UNECE)

 Merkezi: Cenevre-İSVİÇRE  Kuruluş tarihi: 28 Mart 1947 Üyelik Tarihimiz: 28 Mart 1947

 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 1947 yılında BM-Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından kurulmuştur. BM bünyesindeki 5 bölgesel komisyondan bir tanesidir. Diğer dört bölgesel Komisyon; Asya ve Pasifik (ESCAP), Latin Amerika ve Karayipler  (ECLAC), Afrika (ECA) ve Batı Asya (ESCWA) bölgesel komisyonlarından oluşmaktadır.

Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun en geniş anlamda gayesi, Pan-Avrupa’da ekonomik entegrasyonu teşvik etmektir. Bunu sağlamak için, Avrupa Birliği (AB), AB  üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa, Doğu ve Batı Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Amerika Bölgesinde bulunan 56 üye devleti bir araya getirir. Bütün bu devletler, UNECE himayesinde ekonomik ve sektörel konularda diyalog ve işbirliğine dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kuruluşun faaliyetleri ekonomik problemleri çözümlemek, istatistikler toplamak, teknik bilgi değişimini sağlamak, çevre ve ulaşım konusunda ayrıntılı konvansiyonlar hazırlamak ve taşıt üretimini ve ticareti kolaylaştırıcı bir yönetim sağlamaktır. Bu amaçla, hükümetlere ekonomik alanda siyasi tavsiyelerde bulunmakta ve BM’nin küresel politikaları çerçevesinde destek sağlamaktadır. Aynı zamanda, uluslararası işbirliğine yardımcı olmak için normlar, standartlar ve sözleşmeler (konvansiyonlar) düzenlemektedir. UNECE’nin uzmanlık alanları; ekonomik işbirliği ve entegrasyon, enerji, çevre, iskan ve arazi yönetimi, orman ve kereste, nüfus, istatistik, ticaret ve ulaşım gibi sektörleri kapsamaktadır.

Ülkemiz kurulduğu 1947 yılından beri BM-AEK’ye üyedir ve Dışişleri Bakanlığınca Komisyonda temsil edilmektedir.

 

İlişkiler Hakkında Bilgi Notu:

 UNECE özellikle aşağıdaki bölgesel ve sektörler-arası süreçlerde aktif rol almaktadır:

  • “Avrupa için Çevre (Environment for Europe)” Bakanlar süreci,
  • Çevre, ormancılık, ulaştırma ve sağlık,
  • Sürdürülebilir kalkınma için eğitim.

Üye Ülkeler

 

·         Amerika Birleşik Devletleri

·         Almanya

·         Andorra

·         Arnavutluk

·         Avusturya

·         Azerbaycan

·         Belçika

·         Beyaz Rusya

·         Birleşik Krallık

·         Bosna-Hersek

·         Bulgaristan

·         Çek Cumhuriyeti

·         Danimarka

·         Ermenistan

·         Estonya

·         Finlandiya

·         Fransa

·         Gürcistan

·         Hırvatistan

·         Hollanda

·         İrlanda

·         İspanya

·         İsrail

·         İsveç

·         İsviçre

·         İtalya

·         İzlanda

·         Kanada

·         Karadağ

·         Kazakistan

·         Kıbrıs Rum Kesimi

 

·         Kırgızistan

·         Letonya

·         Lihtenştayn

·         Litvanya

·         Lüksemburg

·         Macaristan

·         Makedonya

·         Malta

·         Moldova

·         Monako

·         Norveç

·         Polonya

·         Portekiz

·         Romanya

·         Rusya

·         San Marino

·         Sırbistan

·         Slovakya

·         Slovenya

·         Tacikistan

·         Türkiye

·         Türkmenistan

·         Ukrayna

·         Yunanistan

 

 

 

Ülkemiz Büyükelçi, Daimi Temsilci Sadık ARSLAN tarafından UNECE’de temsil edilmektedir.  http://www.unece.org/oes/nutshell/member_states_representatives.html

UNECE Ormancılık Çalışmaları

BM Avrupa Ekonomik Komisyonunun çalışma şekli diğer Birleşmiş Milletler organları gibidir. Politik olarak ülkelerin temsilcilerinden oluşan ve seçimle gelen Başkan, Başkan yardımcıları ve sektörel komiteler vardır.  Bunlar belli zamanlarda toplanmaktadır.

UNECE Ormanlar ve Orman Endüstrisi Komitesi (Committee on Forests and the Forest Industry)

Başkan- Chairperson:

Ms. Marta GAWORSKA (Polonya)

Başkan Yardımcıları- Vice-Chairpersons:

 1. Christoph DUERR (İsviçre)
 2. Guy ROBERTSON (Amerika)
 3. Maria SOKOLENKO (Rusya)

 

Bu komitede Türkiye 2010 yılından itibaren aktif olmuş, İsmail Belen 2010 yılında Komite Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

İcra birimleri için Komisyonlar ve Sekretaryalar bulunmaktadır. İş ve işlemlerin yürütüldüğü, koordine edildiği yerler buralardır.

Orman Mühendisleri Odası heyeti “UNECE Ormancılık ve Kereste Komitesi Sekretaryası”  ile görüşmüştür.

 

UNECE Ormancılık ve Kereste Komitesi ve FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu

Bilindiği üzere BM sisteminde politik kurumlara, uluslararası sözleşme sekretaryalarına  ilaveten  FAO gibi “ihtisas kurumları” da bulunmaktadır.

Bu çerçevede merkezi Roma’ da bulunan FAO bünyesinde Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olmak üzere 6 bölgesel ormancılık komisyonu bulunmaktadır.  http://www.fao.org/forestry/46199/en/

Bunlardan Avrupa Ormancılık Komisyonu merkezi İsviçre’ de olup, UNECE Ormancılık ve Kereste Komitesi ile birlikte çalışmaktadır. Ülkemiz Avrupa Ormancılık Komisyonunda da aktif şekilde çalışmaktadır. Halen Şişli Belediyesinde İç Denetçi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Kenan Kılıç bir önceki dönem başkanlığını büyük bir başarı ile yürütmüştür.

Avrupa Orman Komisyonu bünyesinde “Dağlık Su Havzalarının Yönetimi Çalışma Grubu” http://www.fao.org/forestry/37705/en/ bulunmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü” bulunmaktadır.  OMO Dışilişkiler Danışmanı İsmail Belen 2009 yılında bu çalışma grubu Yürütme Kurulunda görev almıştır. 2011 yılı toplantısı Ülkemizde yapılmıştır.

UNECE Ormancılık ve Kereste Komitesi ve FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu birlikte çalışmaktadır.

Orman Mühendisleri Odası Üyesi Meslektaşımız Ekrem Yazıcı Avrupa Ormancılık Komisyonu Sekreteri olarak burada Başkan Yardımcısı sıfatı ile görev yapmaktadır. http://www.unece.org/forests/secretariat.html

OMO-UNECE COFFI İrtibatı

Orman Mühendisleri Odası 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Kanada’ da düzenlenen UNECE COFFI 76. Oturumuna katılım sağlamıştır. http://www.unece.org/forests/coffi2018

Buraya Orman Mühendisleri Odasından Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Balcı ve Danışman  İsmail Belen, Orman Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Daire Başkanı Kenan Akyüz ve Araştırmacı Atanur Satır katılmıştır.

Meslektaşlarımız Ekrem Yazıcı ve Dr. Kenan Kılıç ise FAO/UNECE ekibi olarak yer almıştır.

Bundan Sonrası

Orman Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen bu ilk ziyaret bir çok açıdan önem taşımaktadır.

 • En başta üyemiz Ekrem Yazıcı’ nın yetkili şekilde burada yer alması büyük bir avantajdır.
 • Ülkemiz hem UNECE COFFI’ ye, hem de FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu’ na üyedir.
 • OMO Danışmanı İsmail Belen, Mart 2019’da Lübnan’da yapılan FAO Akdeniz Ormancılığı Komitesi (Silva Mediterranea) toplantısında 2019-2021 dönemi başkan yardımcılığına seçilmiştir. Silva Mediterranea; Avrupa, Yakın Doğu ve Afrika Ormancılık Komisyonları tarafından kurulmuş bulunan önemli bir platformdur.
 • UNECE COFFI/ FAO Avrupa Orman Komisyonu ve Avrupa Orman Haftası 4-8 Kasım 2019 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecektir. Buraya Türkiye olarak bir ekip halinde hazırlıklı şekilde katılım sağlanması mümkündür.
 • UNECE’ nin aktif şekilde yer aldığı, Orman Mühendisleri Odasının da gerek kendi tüzel kişiliği, gerekse Avrupa Ormancılar Konseyi kanalıyla katılım sağladığı Avrupa Orman Bakanları Konferansı (Forest Europe) “İklim Değişikliği Çalıştayı” https://foresteurope.org/event/14917/ 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde İstanbul’ da yapılacaktır. Bu çalıştay için OMO daha etkin olabileceği gibi UNECE COFFI ve EFC ile işbirliği yapılması da mümkün olabilecektir.
 • COFFI bünyesinde bir çok çalışma grubu bulunmaktadır. http://www.unece.org/forests/teamofspecialists.html Buranın Türkiye adına muhatabı Orman Genel Müdürlüğü olmakla birlikte OMO gerek kendisi doğrudan, gerekse Orman Genel Müdürlüğü kanalıyla bu çalışma gruplarına katkı verebilecek, katılım sağlayabilecektir. Böyle bir katılım FAO Uzman havuzuna ve uzmanlarla ilgili muhtemel işbirliği anlaşmasına destek olabilecektir.
 • UNECE COFFI Özel Sektör ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Orman Mühendisleri Odası bünyesinde kurulabilecek “Ormancılık Sanayi Çalışma Grubu” kanalı ile buraya katkı verebilecektir.
 • İrtibatın daha sağlam temellere dayanması için OMO ile COFFI/EFC arasında bir iyi niyet protokolü imzalanması son derece faydalı olacaktır.

 

Orman Mühendisleri Odası Hakkında Sunum

Bu toplantıda ve devamında yapılacak görüşmelerde sunulmak üzere Orman Mühendisleri Odası için İngilizce bir sunum hazırlanmış olup, tanışma faslı ve Başkanın konuşmalarından sonra İsmail Belen tarafından takdim edilmiştir.

Chamber of Forest Engineers of Turkey-June 2019

 

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]