Dünyanın En Cömert Ülkesi

Dünyan?n en cömert ülkesi

16 Aral?k 2014 tarihinde Ankara’da 3. T?KA Dan??ma Kurulu Toplant?s? yap?ld?.

Ba?bakan Yard?mc?s? Prof. Dr. Numan Kurtulu?’ un ba?kanl???nda yap?lan toplant?ya Orman ve Su ??leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? ?brahim Çiftçi ve DS? Daire Ba?kan Yard?mc?s? Bünyamin Polat ile birlikte i?tirak ettik.

Ankara JW Marriot Otel’de yap?lan toplant? T?KA Ba?kan? Dr. Serdar Çam’ ?n sunu?unun ard?ndan Ba?bakan Yard?mc?s? Numan Kurtulu?’ un detayl? de?erlendirmesi ile devam etti.

Numan Beyi medyadan bilirdim haliyle, Ordu’ lu olmas? daha yak?n ilgi nedeni.

?sti?are Kurulu’nda yer ald???m ORS?YAD’ da da yak?n çal??malar? var. Ama ilk defa bir toplant?da dinleme f?rsat?m oldu.

Do?rusu etkilendim.

Medeniyet havzas?, gönül co?rafyas?, kültür co?rafyas?, kültür diplomasisi, medeniyet perspektifi, görünmez çelik duvarlar, yumu?ak güç, organizasyon kabiliyeti, kilit ta?? gibi baz? kavramlar?n içini dolduran, fevkalade vizyoner, harika bir konu?ma idi.

Türkiye bütün kurumlar? ile, bütün unsurlar? ile ça??m?z? anlamak zorunda. Bana göre dünya ile entegre olmadan büyüme, geli?me, demokrasiye içselle?tirme, daha müreffeh bir toplum olma ?ans?m?z yok.

Bu aç?dan Avrupa Birli?inin Ülkemiz için hayati öneme sahip oldu?unu dü?ünüyorum.

Ama ayn? ?ekilde “medeniyet havzam?zda, gönül ve kültür co?rafyam?zda” yer alan ülkeleri, insanlar?, gönülda?lar?m?z? unutmamak ?art?yla.

Türkiye’ye ve Türk insan?na duyulan sevgiye bizzat ?ahidim. Politik ?artlar de?i?ir, güç merkezleri de?i?ir, her zaman adalet hakim olmaz haliyle.

Ama insanlar?n gönlüne girmek de zor, asl?nda ç?kmak da. Eski dost eski dosttur. Cezayir’ in ?ehirlerinde, köylerinde, Suriye’ nin da?lar?nda, Azerbaycan’?n en ücra yerlerinde, K?rg?zistan’ ?n Tanr? Da?lar?nda, bizimle ne alakas? var dedi?imiz Nijer ve Senegal’ in ücra köylerinde, siyasetçilerinde bunu hissetmek mümkün.

Dünyay? gezerken Türklü?ümle hem gurur duydum.

2011 y?l?nda Orman Genel Müdürlü?ünün görevlerini yeniden yazarken, Türkiye’ nin Türk insan?n?n yeni medeniyet perspektifini mevzuata yans?tmaya çal??t?m. Bu çerçevede;

?)Genel Müdürlü?ün çal??ma alan?na giren hizmetlere ili?kin olarak, yerel, ulusal ve küresel seviyede görev yapacak enstitüler, müdürlükler, ara?t?rma birimleri, e?itim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve i?letmek,

  1. h) Hizmetleri ile ilgili her türlü ara?t?rma ve geli?tirme, envanter, bas?m, yay?m ve tan?tma i?leri ile projeleri yapmak veya yapt?rmak ve bunlar?n sonuçlar?n? yurt içinde ve yurt d???nda pazarlamak,

?)Her türlü orman ürünü üreten, i?leyen, pazarlayan, ithalat ve ihracat?n? yapan özel sektör, sivil toplum kurulu?lar? ve üniversiteler ile yak?n i?birli?i içinde çal??mak, yurt içinde ve yurt d???nda dan??manl?k yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve ormanc?l?kla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirici her türlü faaliyette bulunmak,

Gibi maddelerin konulmas?nda ciddi gayret gösterdim.

 

T?KA’ n?n bundan önceki Dan??ma Kurullar?na da kat?lm??t?m. Gerekti?inde söz alarak ?ahsi ve kurumsal görü?lerimi ifade etmi?tim.

16 Aral?k 2014 tarihli toplant?ya giderken a?a??daki hususlar?n gündeme al?nmas? gerekti?ini dü?ündüm.

T?KA’ n?n da destekledi?i, merkezi Ankara’da bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Orta Asya Bölgelerindeki çal??malar?m?z için son derece faydal? oluyor. 4 Haziran 2014 tarihinde FAO ile ormanc?l?k alan?nda yeni bir anla?ma imzaland?. Bu sayede Ortado?u, Balkanlar ve Afrika’da ve di?er bölgelerde de çal??ma imkân?m?z olacak.

T?KA’ n?n buna benzer anla?malar? UNDP, UNEP gibi di?er BM Kurulu?lar? ile de yapmas?n?n faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.

Ormanc?l?k aç?s?ndan, T?KA’ n?n da aktif ?ekilde çal??t??? Orta Asya, Ortado?u, Balkanlar ile Türkiye’ nin ?artlar? birbirine benzer durumda. Buralarda özellikle fidanl?k kurulmas? ve entegre havza yönetimi, çölle?me ile mücadele konular?nda ciddi talepler var.

T?KA’ n?n benzeri i?levi gören Almanya ??birli?i Örgütü (GIZ), Fransa Kalk?nma Ajans? (AfD), ABD Kalk?nma Ajans? (USAID), Japonya Kalk?nma Ajans? (JICA) gibi kurumlarla kurumsal i?birli?ine gitmesinin faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.  Di?er taraftan bu kurulu?lar birçok platformda beraber çal???yorlar. Ayn? metodu T?KA da izleyebilir.

T?KA ile Bakanl?klar aras?nda nas?l çal???laca??na dair Protokoller imzalanmal?, var olanlar yenilenmeli.

Kurumlar taraf?ndan yürütülecek projeler için kurumlar?n bütçesinden T?KA’ ya ve do?rudan proje faaliyetlerine aktarma yap?lmas?na matuf düzenlemelerin tamamlanmas? ve kolayla?t?r?lmas?n?n faydal? olaca??n? de?erlendiriyorum.

2015 y?l? Ekim ay?nda Ankara’da Birle?mi? Milletler Çölle?me ile Mücadele Sözle?mesi Taraflar Konferans? düzenleniyor. Buraya 100 civar?nda Bakan?n, 7-8000 civar?nda delegenin kat?lmas? bekleniyor. Burada hem T?KA ile hem de di?er payda?larla i?birli?i yap?lmas?n?n faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.

Toplant? sonunda yap?lan de?erlendirmede, “sivil toplum kurulu?lar?n?n” desteklenmesi en önemli tespit olarak öne ç?kt?.

 

?lgili Linkler;

16 Aral?k 2014 Tarihli Üçüncü T?KA Dan??ma Kurulu Toplant?s? T?KA Linki:

Haber7’ de yer alan haber

2012 y?l?nda Yap?lan Toplant?n?n Linki

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]