Genel Bilgi

 

Uluslararas? Faaliyetler-

2000 y?l?ndan bu tarafa de?i?ik vesilelerle ve de?i?ik formlarda uluslararas? faaliyetlere kat?l?yorum.

Bu meyanda ilk çal??mam; 2000 y?l?nda Orman Bilgi Sistemleri Projesi (FRIS) kapsam?nda Finlandiya’ya gönderilmem oldu. Yakla??k 2 ay süreyle “co?rafi bilgi sistemleri” e?itimi ald?m.
2002 y?l?nda FAO’ nun Dergisinde
http://www.fao.org/docrep/004/y3660e/y3660e05.htm  yay?nlanan bir derlemem benim için büyük bir a?ama oldu! 2003 y?l?nda Hollanda, ?sviçre ve Küba’ ya gitme f?rsat?m oldu. Ard?ndan devam ederek artmaya ba?lad?.

Devletime, meslekta?lar?ma ve aileme müte?ekkirim. Her ziyaret veya her proje bir sonraki çal??malara, projelere ???k tuttu, öncülük yapt?. Hiçbir kazan?m kolay olmuyor, kolay da kaybolmuyor!

Bundan sonraki çal??malar?ma, meslekta?lar?ma, ülkemize faydal? olur ümidi ile bunlar?n bir k?sm?na detayl? ?ekilde de?inmek istiyorum!

Görevler-Adayl?klar
• 2013 A?ustos- UNCCD Genel Sekreterli?i Adayl???
• 2012-2016  Silva Mediterranea Ba?kanl???
• 2011 UNECE Timber Committee Ba?kan Yard?mc?l???
• 2011 Avrupa Orman Komisyonu Da?l?k Su Havzalar? Çal??ma Grubu Yürütme Kurulu Üyeli?i
• 2005 REC Türkiye Ofisi Yöneticili?i Adayl???m

Uluslar aras? E?itimler

 Projeler

 •  UNCCD NAP Alignment
 • FAO Orta Asya
 • FORESTERRA Projesi
 • MENA Projesi
 • Suriye Projesi
 • MERC Projesi
 • FRIS Projesi

Konferanslar-Süreçler

 •  Birle?mi? Milletler Çölle?me ile Mücadele Sözle?mesi
 • Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Çerçeve Sözle?mesi
 • Avrupa Orman Bakanlar? Konferans? Süreci
 • Birle?mi? Milletler Ormanc?l?k Forumu
 • COFO
 •  Avrupa Orman Komisyonu
 • Yak?ndo?u Orman ve Mera Komisyonu
 • FAO Akdeniz Ormanc?l??? Meseleleri Komitesi- Silva Mediterranea

Sunumlar-Yay?nlar

 •  2013 Mart-Cezayir’de Akdeniz Orman Haftas? kutlanmas?
 • 2012-Nijer’de Türkiye-Nijer Dostluk Orman? Kurulmas?
 • 2010 Türkiye FAO Ormanc?l?k Alan?nda ??birli?i Süreci
 • 2010 Dünya Ormanc?l?k Günü
 • 2009 Akdeniz Model Orman A??

Nisan 2014

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]