OMO’da neler yaptık? 2018-2023

Şahsım İsmail Belen 2018 yılı Mayıs ayından itibaren Orman Mühendisleri Odasının dışilişkiler danışmanı olarak görev yapıyorum.

10 Kasım 2023 itibariyle neler yaptığımızı bir derlemek istedim.

OMO’ nun kamu tüzel kişiliğine uygun, milletimizin yararına güzel işler çıkarmışız. Çok şükür!

Hukuki Dayanak ve Hedefler

1954 yılında çıkarılan 6235 Sayılı “Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” çerçevesinde kurulan Orman Mühendisleri Odası  (OMO) Anayasanın 135. maddesinde özelllikleri tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu vasfına ve kamu tüzelkişiliğine haizdir.

Faaliyetlerini 2006 yılında çıkarılan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5531.pdf yürütmektedir.

2023 itibariyle Kamuda, özel sektörde ve eğitim kurumlarında çalışmakta olan veya emekli olmuş yaklaşık 20 bin civarında üyesi ile ülke çapında etkin, kurumsal yapısını tamamlamış bir teşkilat yapısına sahiptir.

OMO kamu kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

 • OMO, 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan «Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu» üyesidir.
 • 5531 Sayılı Yasa kapsamında  Haziran 2023 itibariyle; 705 ormancılık bürosu ve 628 ormancılık şirketi olmak üzere toplam 1333 ormancılık firması OMO koordinesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
 • Ülkemizin 2024-2028 yıllarındaki faaliyetlerinin temel çerçevesini oluşturan ve TBMM tarafından onaylanmasını takiben 1 Kasım 2023 tarih ve 32356(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren On İkinci Kalkınma Planının hazırlanmasına katkı vermiştir.  http://www.gonder.org.tr/?p=12951

OMO milletimizin öncelikleri ve mevzuatından aldığı yetki çerçevesinde uluslararası arenada aktif şekilde rol almaktadır.

 • 12 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan  “OMO Ana YÖNETMELİĞİ” Odanın “ amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları” düzenlemektedir.
 • Yönetmeliğin 6/f maddesi  “ Ormancılık mesleği alanındaki yenilikleri yaymak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı meslek kuruluşları ile ilişki kurarak işbirliğinde bulunmak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek”  hükmünü içermektedir.
 • Oda Yönetim Kurulunun görevlerinin tadat edildiği 31/n  maddesi  “Odanın, üyesi bulunduğu veya uzmanlığını ilgilendiren yabancı meslek kuruluşlarıyla gerekli bağlantı ve ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse birliğin parasal ve manevi yardımını sağlamak” hükmünü içermektedir.

Genel Çerçeve

OMO’nun uluslararası faaliyetlerinin genel çerçevesini kurumsal işbirlikleri,  projeler, rehberler, devletimizin ve milletimizin öncelikleri ile uyumlu olarak diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, toplantı/konferanslar oluşturmaktadır.

Hazırlanan projeler şunlardır:

 1. Bozulmuş Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu Projesi-FRIENDS
 2. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin Kapasitesinin Artırılması Projesi
 3. FAOSEC Ülkeleri ve Karadağ’da Biyolojik Çeşitliliğin Ve Sürdürülebilir Ormancılığın Geliştirilmesi Projesi

Hazırlanan rehberler şunlardır:

 1. Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi Rehberi
 2. Orta Asya’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi Rehberi
 3. Orta Asya’da Yerli Ağaç Türlerinin Korunması Rehberi
 4. FAOSEC Bölgesinde Ormancılıkta Doğaya Dayalı Çözümler (NbS) Rehberi

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]