Ormancılıkla ilgili Sendikalaşmaya kısa bir bakış

Türkiye’de Sendikacılığa Genel Bir Bakış

Ülkemizde sendika kurmak ve üye olmak Anayasal bir haktır.  Anayasamızın 51. Maddesi Sendika ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektedir.

 

C. Sendika Kurma Hakkı
Madde 51. – Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.

Şekil 1 Anayasaya Göre Sendikal Haklar

Anayasa’ya göre “çalışanlar-işverenler ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri diğer bir ifade ile memurlar” şeklinde üç sınıflandırma yapılmıştır.

İşçi ve İşveren Sendikaları “6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU” na, Memur Sendikaları “4688 Sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU” na göre faaliyetlerini yürütmektedir.

İşçi sendikaları “iş kollarına”, kamu görevlileri ise “hizmet kollarına”  göre sınıflandırılmıştır. Sendikaların üst birlikleri ise “Konfederasyonlar” dır.

İsteyen herkes Sendika ve üst birlik kurabilir. Ancak temsil ve yetki açısından önemli olan “yetkili sendika” olmaktır.

Sendikalar

Şekil 2 İşçi Sendikaları Kolları

Kamu görevlileri için belirlenen sendika hizmet kolları

          Kuruluş

          Madde 4 – Sendikalar hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulur.

Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz.

Hizmet kolları

          Madde 5 – Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları aşağıda belirtilmiştir :

1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri.

2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.

3. Sağlık ve sosyal hizmetler.

4. Yerel yönetim hizmetleri.

5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri.

6. Kültür ve sanat hizmetleri.

7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.

8. Ulaştırma hizmetleri.

9. Tarım ve ormancılık hizmetleri.

10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.

11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.

(Mülga ikinci fıkra: 4/4/2012-6289/31 md.)

 

Şekil 3 Memur Sendikaları

Çalıştığımız iş kolu ve hizmet kolu dikkate alındığında işçiler için;

1-Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık,

2-Gıda sanayi

3-Madencilik ve taş ocakları,

6- Ağaç ve kağıt iş kollarının ormancılıkla ilgili olduğu görülmektedir.

 

Ormancılıkla ilgili kamu iş yerlerinde çalışan işçilerin tamamı 1 nolu  “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” iş kolu bünyesinde çalışmaktadır. Daha önceden kamuya ait olan ORUS’ ün özelleştirilmesi ile “ağaç ve kağıt iş kolu” özel sektöre geçmiştir.

2018 yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre “avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” iş kolundaki sendikalar şunlardır:

 1. HAK-İŞ: Öz Orman İş Sendikası- Öz Ormancılık ve Tarım Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası- – http://www.ozorman-is.org.tr/
 2. TÜRK-İŞ: Tarım İş Sendikası– Türkiye Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası- http://www.tarimis.org.tr/
 3. TURK-İŞ: Orman İş: Türkiye Orman İşçileri Sendikası- http://www.ormanis.org.tr
 4. Hür Tarım Orman İş Sendikası-
 5. DİSK- Birleşik Tarım Orman İş Sendikası- http://www.btosen.org.tr/btosen/
 6. Tüm Orman İş Sendikası-
 7. Yeni Orman İş Sendikası

İşçi Konfederasyonları ise şöyle sıralanabilir.

 1. TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu- http://www.turkis.org.tr/default.asp
 2. HAK-İŞ: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu http://www.hakis.org.tr/
 3. DİSK – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu- http://disk.org.tr/

Memur sendikalarının bağlı olduğu konfederasyonlar ise şunlardır.

 1. Memur-Sen | Memur Sendikaları Konfederasyonu- http://www.memursen.org.tr/
 2. TÜRKİYE KAMU-SEN- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu- https://www.kamusen.org.tr
 3. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu – bask.org.tr/

http://www.gonder.org.tr/?s=Sendika

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]