Akdeniz Orman Haftası hazırlık toplantısı-17/18 Kasım 2019 Tunus

Resmi adı “Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi-Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea” olan, kısaca Silvamed olarak adlandırdığımız komite meslek hayatımda önemli bir yere sahip. 2012-2017 yılları arasında bu komitenin başkanlığını yaptım.

Resmi olarak Türkiye odak noktasıyım. Diğer taraftan 4 Nisan 2019 tarihinde Lübnan’da yapılan toplantıda yeniden büroya seçildim ve başkan yardımcısı olarak görev aldım.

Bunun devamında 15 Temmuz 2019 tarihinde Roma’da Silvamed Büro toplantısı yapıldı. Bu toplantının amacı;

 • Lübnan’da yapılan 23. Oturumda alınan kararların takibi,
 • Yine Lübnan’da yapılan Altıncı Akdeniz Haftasının sonuçları hakkında bilgilendirme
 • 2021 yılında Tunus’ta yapılacak Yedinci Orman Haftası ve 24. Silvamed Oturumu hakkında yol haritasının belirlenmesi idi.

Bu toplantının özet raporu ve sunumları aşağıdaki gibi olmuştur.

Burada alınan karar çerçevesinde Yedinci Akdeniz Orman Haftası Organizasyon Komitesinin birinci toplantısının 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Tunus’ta yapılması uygun görülmüştür.

Bununla ilgili olarak aşağıdaki davetiye tarafıma gönderilmiştir.

Invitation_letter_First_Organizing_Committee_Meeting_Belen-Tunusia-17-18 September 2019

Davetiye metninden anlaşılacağı üzere bu toplantının gündemi ana hatları ile şöyle:

 • 2021 yılında Tunus’ta yapılacak Yedinci Akdeniz Orman Haftasının yerinin, amacının ve ana başlığının/temasının belirlenmesi,
 • Gündeminin hazırlanması,
 • İletişim stratejisinin belirlenmesi
 • Taslak bütçesinin oluşturulması.

17-18 Temmuz 2019 tarihli toplantının detaylı gündemi ise aşağıdaki gibidir.

Tunus Toplantısı Gündemi-17-18 Aralık 2019

Lojistik ve diğer konulara bakılacak olursa aşağıdaki hususla dikkat çekmektedir.

Dışişleri Bakanlığının Tunus’la ilgili sayfasına bu linkten ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği web sayfası http://tunus.be.mfa.gov.tr/Mission dir.  Tunus’taki toplantıyı takiben Sekizinci Orman Haftasının Türkiye’de yapılacak olması nedeniyle bu toplantılara Büyükelçilik yetkililerinin katalım sağlanması faydalı olacaktır.

Birinci Akdeniz Orman Haftasına Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliği yapmıştı 2010 yılında. Sekizinci Orman Haftasına da yine Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliği yapacaktır.

Diğer taraftan Silvamed çatısı altında hem Orman Genel Müdürlüğü, hem de Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü etkin şekilde çalışmaktadır.

Uçuş saatleri açısından aşağıdaki gibi bir uçuş planı uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Notu:

OGM Bilgi Notu-Word

OGM Bilgi Notu-Aralık 2019

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında Ormancılık ve Su Konularında İkili İşbirliği Anlaşması – Kanun Metni 

Türkiye-Tunus Ormancılık ve Su Anlaşması Kanun Metni-2013

Tunus-Ormancılık ve Su İşbirliği Anlaşması-Türkçe-Word Hali

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

ORMANCILIK ve SU ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti;

Bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacak olan işbu “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde;

Türk ve Tunus halkları arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirme ve ormancılık ve su alanında işbirliği geliştirme yolundaki isteklerini ifade ederek,

Çölleşme ve erozyon kontrolünün, bilimsel, teknik ve teknolojik açıdan yakın işbirliğini gerektirdiğinin bilincinde olarak,

Ormancılık ve su alanında daha yakın işbirliğinin doğuracağı faydaları ve ortak çıkarlarını dikkate alarak,

Her iki ülkenin taraf olduğu çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmeler çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeyi dileyerek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmıştır:

Madde 1

Amaç

Doğal kaynakların ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, erozyon kontrolü, mevcut ormanların korunması ve rehabilitasyonu için, Taraflar, ulusal mevzuatlarına dayanarak; eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile işbirliği yapacaktır.

 

Madde 2

İşbirliği Alanları

Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:

 1. Taşkın kontrolü için yapımı planlanan barajın üst havzasında toprak muhafaza ve su hasadı tedbirlerinin alınması,
 2. Kurak iklim şartlarına dayanabilen ağaç ve çalı türleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı ve Ebucehil çalısı gibi uygun türlere ait fidantemini,

 

 

 

 

 

 

 1. Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele çalışmalarında görev yapan teknik personele eğitim verilmesi,
 2. Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılan işçilere eğitim verilmesi,
 3. Ülkemizde son zamanlarda orman yangınlarında kullanılan “Yangın Yönetim Sistemi” ile ilgili teknik eğitim verilmesi,
 4. Odun dışı orman ürünleriyle ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı ve bu konuda eğitim desteği ve pazarlama imkânları,
 5. Orman amenajman planlarının izlenmesi,
 6. Ormanların yerinden yönetimi,
 7. Tunus Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın uygulamalarına destek verilmesi
 8. Halkın bilinçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin sağlanması,
 9. Çölleşmeye ve erozyona hassas alanların tespit edilmesi,
 10. Su, rüzgâr erozyonu ve kumul stabilizasyonu çalışmalarına ait bilgi ve deneyim paylaşımı,
 11. Entegre havza yönetimi konusunda ortak çalışmaların geliştirilmesi,
 12. Ulusal Ormancılık Programı hazırlanması ve uygulanması çalışmalarına katkı sağlanması,
 13. Kurak ve yarı kurak alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarında işbirliği ve güç birliği yapılması,
 14. Belli havzalarda sel ve taşkın kontrol çalışmalarının yapılması,
 15. Su ve atıksu tesislerinin planlanması ve işletilmesi konularında eğitim programları düzenlenmesi,
 16. Aşağıda belirtilen konularda personel eğitimi ve değişim programları düzenlenmesi:
  1. Biyolojik çeşitlilik envanteri (Nuhun gemisi programı) konusunda personel eğitimi (Türkiye),
  2. Peyzaj planlaması konusunda personel eğitimi (Tunus-Türkiye),
  3. Av yönetimi konusunda personel eğitimi (Tunus-Türkiye),
  4. Deniz koruma alanları ve adalar biyoçeşitliliği konusunda personel eğitimi (Türkiye – Tunus),
  1. Korunan alanların planlanması konusunda personel eğitimi ve değişim programları,
  2. Korunan alanlarda ekoturizm faaliyetleri konusunda personel eğitimi ve değişim programları,
 1. Taşkın risk yönetimi ve su kıtlığı konularında bilgi ve deneyim paylaşımı,
 2. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi,
 3. Nehir havzası yönetimi planları,
 4. Su kalitesi ve miktarının izlenmesi,
 5. Su kaynaklarının etüdü ve planlanması,
 6. Yer altı ve yerüstü suyu kaynaklarının farklı maksatlara yönelik geliştirilmesi,
 7. İşbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak bir protokol ile enerji, taşkın ve sulama maksatlı bir barajın projelendirilmesi ve inşa edilmesi,
 8. Sulama sistemlerinin ve drenaj sistemlerinin rehabilitasyonu ve modernizasyonu,
 9. Hidrolik mühendisliği ile ilgili olarak matematiksel ve fiziksel modelleme yöntemleri kullanılarak araştırmaların yapılması,

 

 1. Çeşitli yapı malzemeleri (agrega, beton, katkı maddeleri, kaya, metal, plastik ve jeosentetikler vb.) üzerinde fiziksel, kimyasal, mekanik ve petrografik analizler ve araştırmaların yapılması,
 2. Zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında araştırma ve deneylerin yapılması,
 3. Toprak tasnifi, toprak ıslahı ve drenaj yönünden toprak ve su analizlerinin yapılması,
 4. Yeraltı ve yerüstü sularının kimyasal ve radyoaktivite yönünden kalitesinin belirlenmesi,
 5. Su sondaj kuyularının projelendirilmesi ve inşa metotlarının belirlenmesi, eğitimi ve uygulaması,
 6. İzotop tekniklerini kullanarak hidrolik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmaların yapılması,
 7. Sulama Birliklerinin geliştirilmesi ve sulamaların işletilmesi,

 

 1. Sulama işletmelerinde tuzluluk ve drenaja yönelik tarla içi geliştirme faaliyetleri,
 2. Zebra midye ile mücadele ve balık geçitleri tesisi çalışmaları,
 3. Su ve atık su tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi
 4. Su işlerinin bakımı, barajların, boru hatlarının ve pompa istasyonlarının yenilenmesi konusunda işbirliğinin geliştirilmesi,
 5. Su kayıplarını önlemek üzere su tasarrufunda ilişkilerin güçlendirilmesi.

 

Madde 3

Fikri Mülkiyet Hakları

Taraflar, ulusal mevzuatları ve akdetmiş oldukları uluslararası andlaşmalar çerçevesinde, bu Anlaşma dahilinde yaratılacak ve transfer edilecek fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. İşbu Anlaşma bağlamında, fikri mülkiyet kavramı                    14 Temmuz 1967’de Stockholm’de imzalanmış olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nü Kuran Anlaşma’nın 2.maddesinde tanımlandığı şekilde anlaşılacaktır.

 

Madde 4

Mali Düzenleme

İşbu Anlaşma kapsamında yürütülen işbirliği faaliyetlerinden kaynaklanan giderler, Taraflar tarafından duruma göre karar verilerek karşılıklı olarak karşılanacaktır.

 

Madde 5

Değişiklik ve Uyuşmazlıklar

İşbu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değiştirilebilecek ve bu değişiklikler işbu Anlaşma’nın 6. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma’nın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık Taraflar arasında müzakere yolu ile çözülecektir.

 

Madde 6

Yürürlük

İşbu Anlaşma, Tarafların, anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usulleri tamamladıklarını, birbirlerine yazılı olarak, diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma beş (5) yıllık süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri Anlaşma’yı sona erdirme niyetini, yürürlülük süresi dolmadan en az altı (6) ay önceden karşı tarafa diplomatik kanallardan yazılı olarak bildirmediği sürece işbu Anlaşma’nın geçerliliği beş (5) yıllık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir.

İşbu Anlaşma’nın sona ermesi, Anlaşma gereğince üzerinde mutabık kalınan ve sona erme öncesinde başlatılan projelerin ve faaliyetlerin geçerliliğini ve süresini etkilemeyecektir.

İşbu Anlaşma; Tunis de, 6 Haziran 2013 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinin her biri için iki (2) orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

 

 

 

TUNUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

AHMET DAVUTOĞLU MOHAMED BEN SALEM
DIŞİŞLERİ BAKANI   TARIM BAKANI

 

 

Geleceğe GÖNDERiler

Geleceğin, kişilerin hayalleriyle ve yaptıklarıyla şekilleneceğinin farkındayız. Herhangi bir şeyi daha iyiye götüreceğine inandığınız bir düşünceniz mi var? Herhangi bir konuda yeni bir fikriniz mi var? “Buldum” dediğiniz bir şey mi icat ettiniz? Heyecanınızı yürekten paylaşıyoruz. “Geleceğe GÖNDERi”lerinizi bizimle paylaşın, destek olalım! Lütfen görüş ve önerilerinizi gonder.carfu@gmail.com eposta adresi ile bizimle paylaşın. Köşe Yazıları bölümünde yazı […]